Naša šola po velikosti številu šolarjev in otrok v vrtcu spada med manjše organizacije, po izkušnjah in znanju zaposlenih ter učečih se organizacij pa se uvršča med velike. Naš kolektiv je zelo odprt, vedoželjen, ustvarjalen, prijateljski in naravnan k sodelovanju, ima veliko izkušenj na področju mednarodnega sodelovanja, predvsem v projektih šolskih partnerstev, nekaj malega pa tudi v individualnih mobilnostih v sklopu projektov vseživljenjskega učenja – Comenius. Celoten kolektiv se redno in veliko izobražuje na nacionalni ravni, sledi smernicam in trendom poučevanja, kot tudi izmenjavi dobrih praks. Zaznali smo potrebo po nadgradnji naših znanj in jezikovnih kompetenc, ki bi jih bilo smiselno nadgraditi na mednarodni ravni, zaradi večje učinkovitosti kot tudi ponudbe izobraževanj in izpopolnjevanj. Cilji našega projekta so izboljšati znanje tujih jezikov zaposlenih, dvig kakovosti strokovne usposobljenosti delavcev, pridobiti in spoznati nove učne metode in oblike dela ter intenzivno učenje in uporaba tujega jezika v praksi, dvigniti raven komunikacije in večjezičnosti ter usposobiti še več zaposlenih za sodelovanje v mednarodnih projektih, kot tudi dvigniti motivacijo zaposlenih za nadaljnje delo. V projekt je vključenih 11 zaposlenih, vodstvo šole – gospa ravnateljica, svetovalna delavka in strokovno pedagoški kader. Udeleženci projekta se bodo udeleževali različnih strukturiranih tečajev oziroma izobraževanj na posameznih predmetnih področjih, intezivnih tečajev tujega jezika ter dveh študijsko izobraževalnih obiskov. Ob zaključku projekta pričakujemo dvig motivacije zaposlenih, bolj kakovostno strokovno izpopolnjenost in izobraženost za nove metode in pristope poučevanja, dvig kakovosti pedagoške prakse ter znanja tujih jezikov. Učinek tega projekta bo večja motiviranost zaposlenih za delo, boljše posodabljanje pedagoškega procesa, vnašanje novih znanj in pristopov v samo prakso poučevanja oziroma vodenje in upravljanje zavoda ter tako tudi posledično večja uspešnost same organizacije in njenih uporabnikov. Želimo, da se udeleženci mobilnosti usposobijo tudi za predstavitve dobre prakse dela naše šole tudi na mednarodnih kongresih. Najbolj dolgotrajen učinek pa pričakujemo med učenci oz. otroci v vrtcu, ki se bodo učili po najnovejših metodah in pristopih, pridobivali bolj kakovostno oziroma dolgotrajno/uporabno znanje za življenje.