Pedagogi:

  • Mateja Zupanec (mateja-zupanec@os-laporje.si)             02 829 58 51
  • Lea Štante (lea.stante@os-laporje.si)                                 02 829 58 59
  • Saša Krajnc Bek (sasa.krajnc-bek@os-laporje.si)             02 829 58 58

Na telefon so dosegljivi vsak dan med 8.00 in 14.00 uro, vendar je zaradi izvajanja pouka bolje, da se za klic predhodno dogovorite.

Otroci s posebnimi potrebami

Med otroke s posebnimi potrebami štejemo:

–        otroke s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,

–        otroke s čustvenimi in vedenjskimi motnjami,

–        gibalno ovirane otroke,

–        slepe in slabovidne,

–        gluhe in naglušne,

–        otroke z govorno-jezikovnimi motnjami,

–        dolgotrajno bolne otroke,

–        otoke z motnjo v duševnem razvoju in

–        otroke z avtističnimi motnjami.

V izobraževalni program osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo so usmerjeni učenci, za katere komisije za usmerjanje ocenijo, da imajo takšne razvojne učne zmožnosti, da bodo s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo dosegli vsaj minimalne cilje oz. standarde znanja določene v učnih načrtih za vse predmete v predmetniku osnovne šole za razred, v katerega se vključuje učenec s posebnimi potrebami. Otroci s posebnimi potrebami so usmerjeni v izobraževalni programi s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ter imajo izdelane individualizirane programe vzgoje in izobraževanja.

Individualizirani program

Za vsakega učenca z odločbo se na šoli oblikuje strokovni tim, ki sestavi, realizira in evalvira individualiziran program za posameznega učenca. Pri pripravi individualiziranega programa sodelujejo tudi starši otroka.

Z individualiziranim programom se določijo oblike in metode dela na posameznih vzgojno-izobraževalnih področjih, pri posameznih predmetih oziroma pri predmetnih področjih, način izvajanje dodatne strokovne pomoči, prehajanje med programi ter potrebne prilagoditve pri organizaciji, preverjanju in ocenjevanju znanja, napredovanju ter časovni razporeditvi pouka.    

Dodatna strokovna pomoč

Dodatna strokovna pomoč otrokom s posebnimi potrebami obsega odpravljanje, korigiranje in kompenziranje otrokovih motenj in primanjkljajev. Nudi se učencem v času rednega pouka individualno v razredu ali izven razreda ali v manjših skupinah izven razreda.

V odločbi o usmeritvi učenca v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, ki jo izda ZRRŠ na osnovi zahtevka staršev, poročila šole in na osnovi strokovnega mnenja komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, je določen obseg dodatne strokovne pomoči in način izvajanja te pomoči v okviru tedenske obremenitve učenca ter strokovni delavec, ki to pomoč izvaja.