Kdo so nadarjeni učenci?

Nadarjeni učenci so po Zakonu o osnovni šoli (11. člen) učenci s posebnimi potrebami. Šola jim prilagodi metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dodatni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči. Aktivnosti vodi svetovalna služba v sodelovanju z učenci, starši, razredniki, učitelji in psihologinjo.

Leta 1999 je strokovni svet RS za splošno izobraževanje sprejel Koncept odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli, ki temelji na eni najpogosteje uporabljenih definicij v svetu, ki je zapisana tudi v ameriškem Zakonu o izobraževanju nadarjenih iz leta 1978 in iz leta 1988. Po tej definiciji so nadarjeni ali talentirani tisti otroci in mladostniki, ki so bodisi na predšolski stopnji, v osnovni ali srednji šoli pokazali visoke dosežke ali potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvenem ali umetniškem področju in ki poleg rednega šolskega programa potrebujejo posebej prilagojene programe in aktivnosti.

Značilnosti nadarjenih učencev

 • Miselno-spoznavno področje: razvito divergentno mišljenje, fleksibilnost, originalnost, razvito logično mišljenje, analiza, posploševanje, sposobnost sklepanja, nenavadna domišljija, natančnost opazovanja, dober spomin, smisel za humor.
 • Učno-storilnostno področje: široka razgledanost, visoka učna uspešnost, bogato besedišče, hitro branje, spretnost v eni od umetniški dejavnosti, motorična spretnost in vzdržljivost, visoke aspiracije in potreba po doseganju odličnosti, radovednost, raznolikost in močno izraženi interesi, vztrajnost pri reševanju nalog, visoka storilnostna motivacija, uživanje v dosežkih.
 • Socialno in čustveno področje: nekonformizem, močno razvit občutek pravičnosti, neodvisnost in samostojnost, sposobnost vodenja in vplivanja na druge, izrazit smisel za organizacijo, empatičnost.
 • Značilnosti, ki jih lahko ovirajo pri uspešnem delu: nezainteresiranost za šolo in udeležbo v šolskih dogajanjih, strah pred spraševanjem, nizka samopodoba, pomanjkanje samozaupanja, nesposobnost tvornega delovanja pri skupinskem delu, učenca ni možno motivirati z običajnimi spodbudami (dobrimi ocenami, z nagrajevanjem pridnosti, navdušenjem učitelja …), slaba pozornost, hiperaktivnost, čustvena in socialna nezrelost.

Odkrivanje nadarjenih učencev

Odkrivanje nadarjenih učencev poteka v treh stopnjah:

1. Evidentiranje učencev poteka na osnovi različnih kriterijev brez testiranj ali uporabe posebnih ocenjevalnih pripomočkov:

 • učni uspeh: učenec dosledno izkazuje odličen uspeh,
 • dosežki: izjemni dosežki pri likovni, glasbeni, tehnični, športni vzgoji in drugih dejavnostih,
 • učiteljevo mnenje, ki si ga je o učencu oblikoval med vzgojno-izobraževalnim procesom,
 • tekmovanja: udeležba in dobri rezultati na regijskih in državnih tekmovanjih,
 • hobiji: trajnejše aktivnosti, za katere ima učenec močan interes in v katerih dosega nadpovprečne rezultate,
 • mnenje šolske svetovalne službe.

V skupino evidentiranih učencev so izbrani učenci, ki izpolnjujejo vsaj enega od navedenih kriterijev.

2. Identifikacija učencev zajema poglobljeno in podrobnejšo obravnavo evidentiranih učencev in vključuje merila:

 • ocena učiteljev (ocenjevalne lestvice nadarjenosti),
 • test sposobnosti (Ravenove progresivne matrice),
 • test ustvarjalnosti (Torrancev test ustvarjalnosti).

Kot nadarjeni so identificirani tisti učenci, ki so vsaj na enem od kriterijev dosegli rezultat, ki sodi med 10 odstotkov najboljših.

3. Seznanitev in mnenje staršev je zadnja stopnja odkrivanja nadarjenih, ko svetovalna služba skupaj z razrednikom seznani starše, da je bil njihov otrok spoznan za nadarjenega in pridobi tudi njihovo mnenje o otroku.

V  vseh stopnjah pridobivamo pisno soglasje in mnenje staršev.