Ustanoviteljica Osnovne šole Gustava Šiliha Laporje je na podlagi 47. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Gustava Šiliha Laporje (Ur. l. 41/08) Občina Slovenska Bistrica.

Organi zavoda

 • Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnateljica, Natalija Koprivnik. 
 • Pomočnica ravnateljice za vrtec je mag. Saša Krajnc Bek.
 • Strokovni zbor zavoda sestavljajo učiteljski in vzgojiteljski zbor, svetovalna delavka, pedagoginja, knjižničarka in računalničar.
 • Oddelčni zbor sestavljajo učitelji in vzgojitelji posameznih oddelkov.
 • Razrednik in vzgojitelj skrbi za delo v oddelku, analizira učne in vzgojne rezultate v oddelku ter sodeluje s starši.

Svet zavoda

Svet zavoda ima štiriletni mandat, sestavljajo pa ga trije predstavniki ustanovitelja (Karli Kavkler, Vida Lipoglav, Matej Španinger), trije predstavniki sveta staršev (Franc Hozjan, Marjeta Ramovš, Živa Šorli) in pet predstavnikov šole (Albina Avsec, Jure Cvahte, Ines Erin Jakoša, Andreja Perkovič, Vilma Ajd). Predsednica Sveta zavoda je Albina Avsec.

Svet staršev

Svet staršev je posvetovalni organ ravnateljice, učiteljskega in vzgojiteljskega zbora. V svetu staršev ima vsak oddelek enega predstavnika. V letošnjem letu oddelke zastopajo: 1. a: Igor Pinter, 2. a: Vitko Berglez, 3. a: Andreja Španring, 4. a: Nina Razboršek, 5. a: Maja Doberšek, 6. a: Matjaž Kavkler, 7. a: Valentina Jelen, 8. a: Jožica Fridrih, 9. a: Vesna Mraz, oddelek Mehurčki: Tjaša Korošec, oddelek Sončki: Klemen Leskovar, oddelek Mavrice: Matej Gumzej, oddelek Lunice: Amadeja Marguč, oddelek Zvezdice: Mojca Vtič.

Strokovni aktivi

Na šoli delujejo naslednji strokovni aktivi:

 • Aktivi po horizontali (aktivi 1., 2. in 3. VIO ter podaljšanega bivanja) – njihova naloga je predvsem medpredmetno načrtovanje in usklajevanje projektov, dni dejavnosti, individualiziranih programov, učiteljskemu zboru dajejo predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe staršev, obravnava strokovnih tem ter druge naloge. Vodje aktivov so: Andreja Perkovič (1. VIO), Špela Štefanič (1. in 2. VIO), Renata Kovačič (3. VIO), Renata Jesenek (podaljšano bivanje).
 • Aktivi po vertikali so zasnovani s predmetnega in strokovnega vidika. Učitelji po vertikali usklajujejo standarde znanj po razredih, obravnavajo problematiko predmeta oz. predmetnih področij, usklajujejo merila za ocenjevanje. Vodje posameznih aktivov so nosilci posameznih predmetnih področij: Albina Avsec (slovenski jezik), Jure Cvahte (matematika), Darja Pipuš (tuji jeziki), Barbara Čretnik (naravoslovje), Marjetka Čas (družboslovje), Renata Kovačič (tehnika in tehnologija), Nenad Petrović (glasbena umetnost), Gregor Vegan (šport), Renata Jesenek (likovna umetnost).
 • Strokovni aktiv vrtca načrtuje, organizira in evalvira aktivnosti v vrtcu, usklajuje pravila vrtca, s predstavitvijo primerov dobre prakse skrbi za kvalitativno rast vzgojiteljic, obravnava pripombe staršev ter opravlja druge strokovne naloge. Vodja strokovnega aktiva vrtca je Ines Erin Jakoša.
 • Razvojni tim načrtno spremlja življenje in delo zavoda, delo evalvira, uvaja spremembe, izbira izobraževanja in pripravlja smernice razvoja zavoda. Prioritetna področja, s katerimi se ukvarja, so: klima zavoda, vzgojno delovanje šole in kvalitativna rast strokovnih delavcev. Vodja razvojnega tima je Mateja Zupanec.
 • Aktiv razrednikov želi izboljšati oz. nadgraditi kvaliteto razrednikovega dela. Na timskih sestankih obravnavajo vlogo razrednika, izmenjujejo primere dobre prakse, načrtujejo roditeljske sestanke ter razpravljajo o aktualni problematiki. Vodja je Marjetka Čas.
 • Aktiv za raziskovalno delo išče primerne metode raziskovalnega dela in usklajuje kriterije za dobro raziskovalno nalogo. Posebno pozornost posvečajo uvodnemu seznanjanju učencev z raziskovalnim pristopom in težo raziskovalnega dela. Vodja je Marjetka Čas
 • Aktiv učne pomoči (DSP in NAD) se ukvarja s tematiko, ki je povezana z učenci s posebnimi potrebami, ki imajo dodatno strokovno pomoč (DSP), učne ali druge težave ter z nadarjenimi učenci. Vodja aktiva DSP je Mateja Zupanec, vodja aktiva NAD je Lea Štante.
 • Aktiv za branje spodbuja učitelje k samoizobraževanju in izmenjavi dobre prakse. Njegova osrednja naloga je vzgoja mladih bralcev, ki bodo imeli z branjem in knjigami dovolj pozitivnih izkušenj, da bodo potrebo po branju ponotranjili in po knjigah segali tudi v prostem času zaradi notranje motivacije. Vodja aktiva je Sanja Šikovec.
 • Aktiv športa usklajuje delo vseh učiteljev športa na šoli, izvaja strokovne delavnice in načrtuje delo v tekočem šolskem letu. Vodja aktiva je Gregor Vegan.

Šolski sklad OŠ Gustava Šiliha Laporje je namenjen pomoči socialno šibkim učencem ter financiranju dejavnosti in potreb posameznega razreda, ki niso sestavina izobraževalnega programa in se ne financirajo iz javnih sredstev, nakupu nadstandardne opreme, zviševanju standarda pouka in podobno.

Skupnost učencev

Predstavniki iz posameznih oddelčnih skupnosti, od 6. do 9. razreda, se združujejo v šolsko skupnost, ki ima svoj odbor in predsednika. Vsako leto poteka na šoli otroški parlament na temo, ki jo izberejo mladi parlamentarci na vseslovenskem osnovnošolskem parlamentu. Tema je že drugo leto zapored Duševno zdravje otrok in mladih. Predsednik šolske skupnosti je Žan Ganzitti, mentorica pa Marjetka Čas.

Pritožbena komisija

Svet zavoda za obdobje štirih let (2020–2024) imenuje pritožbeno komisijo, ki ureja pritožbe v zvezi z uresničevanjem pravic in dolžnosti otrok. Sestavlja jo deset članov, od katerih mora biti več kot polovica strokovnih delavcev šole, in sicer:

 • predstavniki šole: Barbara Čretnik, Mateja Zupanec, Renata Kovačič, Saša Krajnc Bek, Špela Štefanič, Marjana Štern;
 • predstavnika staršev: Mateja Muzek, Danijel Vuk;
 • strokovna delavca druge šole: Leonida Golob in Tanja Juhart (OŠ Poljčane).

V primeru pritožbe predsednik sveta imenuje izmed teh članov 5 članov, sestavljenih iz 3 predstavnikov strokovnih delavcev šole in 2 zunanjih članov (predstavnikov staršev in strokovnih delavcev druge šole), ki odločajo v posameznem primeru. Pri odločanju morajo biti prisotni vsi člani. Odloča se z večino glasov vseh članov.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Katja TRETJAK, Center za pravno pomoč d.o.o., Mariborska cesta 69, 3000 Celje, elektronska pošta: katja@czpp.si, tel. številka: 059 340 912

Informacije o obdelavi posebnih podatkov za posameznike