ŠOLSKI SKLAD OŠ GUSTAVA ŠILIHA LAPORJE in

SKLAD ZA SOFINANCIRANJE OBVEZNEGA PROGRAMA OŠ GUSTAVA ŠILIHA LAPORJE – ŠTORKLJIN SKLAD

Na šoli delujeta Šolski sklad Osnovne šole Gustava Šiliha Laporje (šolski sklad) in Sklad za sofinanciranje obveznega programa Osnovne šole Gustava Šiliha Laporje (Štorkljin sklad). Medtem ko je šolski sklad namenjen pomoči socialno šibkim učencem ter financiranju dejavnosti in potreb posameznega razreda, ki niso sestavina izobraževalnega programa in se ne financirajo iz javnih sredstev, nakupu nadstandardne opreme, zviševanju standarda pouka in podobno, je Štorkljin sklad namenjen sofinanciranju plačljivih dejavnosti, ki potekajo v okviru obveznega in razširjenega programa osnovnošolskega izobraževanja (dnevi dejavnosti, strokovne ekskurzije ipd.).

Člani upravnega odbora obeh skladov se volijo vsako leto na 1. seji Sveta staršev. Do konca šolskega leta 2020/21 upravni odbor sestavljajo: Marjetka Čas, Alenka Fidler, Vesna Sagadin, Nina Šlamberger, Marjana Štern, Margareta Voglar, Danijel Vuk. Predsednik je Danijel Vuk.

Pravila od 27. 2. 2019:

ZAPISNIKI ŠOLSKEGA IN ŠTORKLJINEGA SKLADA

Stanje šolskega in dodatnega sklada