Prihod v šolo in nevarne poti

V samem naselju Laporje je varnost učencev na posameznih področjih že zagotovljena s pločniki, še večji delež cestišč pa je nezavarovanih, brez pločnikov in brez prehodov za pešce. Prav tako so samo delno urejeni pločniki v naselju Križni Vrh, kjer je zaradi velikega prometa cesta za šolarje še prav posebej nevarna. Po drugih naseljih pa pločnikov še ni. Pravzaprav večina naših šolarjev nima možnosti varnega prihoda v šolo, saj večina cest nima pločnikov, prepuščeni so bankinam, pozimi pa glavni cesti. Za učence, ki se vozijo z avtobusi je od avtobusne postaje do šole glede varnosti dobro poskrbljeno, saj tako pri prihodu, kot tudi pri odhodu vstopajo in izstopajo z avtobusa s pločnika ob šoli. Ni pa poskrbljeno za učence do prihoda na avtobusna postajališča, ker ni pločnikov. Starši so zaradi tega v nenehni skrbi za svojega otroka.

Nevarna mesta

Še posebej izpostavljena so cestna križišča in postajališča šolskega avtobusa.

Slika 1:  Križišče pri odcepu za šolo, s cesto od šole proti Sl. Bistrici, brez prehoda za pešce in brez pločnika na levi strani.

Slika 2: Cesta proti Križnemu Vrhu je še vedno delno, brez  pločnika.

Slika 3: Cesta proti Hošnici brez pločnika in bankin.

Slika 4: Avtobusna postaja Žabljek, cesta do postaje s spodnje strani.

Slika 5: Avtobusna postaja na Leviču.

Slika 6: Avtobusna postaja.

Preventiva

Učenci so pri prihodu v šolo vsakodnevno vključeni v razne prometne situacije. Kot udeleženci prometa so še posebej ogroženi, zato jim pri tem pomagamo z raznimi aktivnostmi.

 V začetku šolskega leta skupaj z občinskim svetom za preventivo v cestnem prometu in policijsko postajo načrtujemo varnostne ukrepe:

  • prisotnost policije pred šolo na prvi dan pouka,
  • obvestilo voznikom preko javnih glasil,
  • označitev šolskih poti s transparenti,
  • opremljanje učencev s svetlobnimi signali – kresničke, rutice,
  • organizacijo predavanj za učence in starše s strani policijske postaje,
  • v sklopu razrednih ur učence izobražujemo na temo varnosti v prometu.

 Na razredni stopnji (zlasti v prvih in drugih razredih) morajo učitelji vsakodnevno opozarjati učence na pravilno in varno pot v šolo oz. vračanje domov. Učenci teh razredov v začetku šolskega leta z razredničarko obhodijo poti v šolo, v ostalih razredih pa se pogovorijo o poti v šolo ob skicah.

Na roditeljskih sestankih s prometno varnostnim načrtom seznanimo starše in jih opozorimo na njihovo vlogo pri vzgoji otrok v prometu. Prometno problematiko morajo vsebovati prvi roditeljski sestanki v šolskem letu v vseh razredih.

 Za vse učence naše šole je poskrbljeno, da opravljajo kolesarski izpit v petem razredu devetletke, kar je pogoj, da se lahko učenec pripelje s kolesom v šolo. To možnost izkoriščajo nekateri učenci v toplejšem obdobju šolskega leta. Vsem učencem, ki so z najbližje šolske okolice odsvetujemo, da bi prihajali v šolo s kolesi. Kolesarji morajo obvezno uporabljati varnostne čelade, ki jih med poukom spravijo v garderobah. Kolesa, s katerimi se vozijo, morajo biti popolnoma opremljena. Kolesarski pregled opravi mentor v sodelovanju s policijo vsaj enkrat letno, takrat ko učenci opravljajo kolesarski izpit.

Na višji stopnji učenci aktivno sodelujejo v pripravi na tekmovanje “Kaj veš o prometu”.