V samem naselju Laporje je varnost učencev na posameznih področjih že zagotovljena s pločniki, še večji delež cestišč pa je nezavarovanih, brez pločnikov in brez prehodov za pešce.

Samo delno so urejeni pločniki v naselju Križni Vrh, kjer je zaradi velikega prometa cesta za šolarje še prav posebej nevarna. Na tem mestu pa tudi zelo frekventna, saj so v popoldanskem času na cesti krajani in otroci. V času prihoda in odhoda iz šole je veliko šolarjev, v delovnem času pa učitelji in vzgojiteljice hodijo na teren v okolico šole. (Fotografiji 1 in 2.)

Zelo nevarna je tudi cesta proti Hošnici in  Poljčanam.

Cesta je izjemno nevarna v delu, ko se vozniki začnejo spuščati po zelo vijugasti cesti proti Laporju in cca. 1 km prej, ko je cesta ravna, a zaradi višinskih spustov nepregledna. Na tem mestu pločnika ni.  (Fotografija 3.)

Najbolj nevarni pa so trije ostri ovinki pri župnišču, kjer je na levi strani proti Hošnici tik ob cesti 2 m visoka škarpa, na desni pa več kot meter globok jarek. Dva avtomobila se ne moreta srečati, otroci pa po tej cesti sami skorajda ne upajo v ali iz šole. Zaradi ovinkov je vse še bolj nepregledno. (Fotografija 4 in 5.) Zaradi spusta je cesta iz smeri Hošnice proti Laporju  pred temi ovinki  zelo nepregledna in nevarna za okoliške prebivalce. (Fotografija 6 in 7.)

Po drugih naseljih pa pločnikov še ni. Večina naših šolarjev nima možnosti varnega prihoda v šolo, saj večina cest nima pločnikov, prepuščeni so bankinam, pozimi pa glavni cesti. Za učence, ki se vozijo z avtobusi je od avtobusne postaje do šole glede varnosti dobro poskrbljeno, saj tako pri prihodu, kot tudi pri odhodu vstopajo in izstopajo z avtobusa s pločnika ob šoli. Ni pa poskrbljeno za učence do prihoda na avtobusna postajališča, ker ni pločnikov. Starši so zaradi tega v nenehni skrbi za svojega otroka. (Fotografije od 8 – 13).

Nevarna mesta

Cesta na ali iz Križnega Vrha je zelo ozka, prometna in nevarna, ter le delno urejena s pločniki.

Cesta proti Hošnici in Poljčanam oz. iz Hošnice proti Laporju.

Spust iz Hošnice proti Laporju.

Še posebej izpostavljena so cestna križišča in postajališča šolskega avtobusa. (Fotografije 8 – 13.)

Preventiva

Učenci so pri prihodu v šolo vsakodnevno vključeni v razne prometne situacije. Kot udeleženci prometa so še posebej ogroženi, zato jim pri tem pomagamo z raznimi aktivnostmi.

 V začetku šolskega leta skupaj z občinskim svetom za preventivo v cestnem prometu in policijsko postajo načrtujemo varnostne ukrepe:

  • prisotnost policije pred šolo na prvi dan pouka,
  • obvestilo voznikom preko javnih glasil,
  • označitev šolskih poti s transparenti,
  • opremljanje učencev s svetlobnimi signali – kresničke, rutice,
  • organizacijo predavanj za učence in starše s strani policijske postaje,
  • v sklopu razrednih ur učence izobražujemo na temo varnosti v prometu.

Na razredni stopnji učitelji vsakodnevno opozarjajo učence na pravilno in varno pot v šolo oz. vračanje domov.

Na roditeljskih sestankih s prometno varnostnim načrtom seznanimo starše in jih opozorimo na njihovo vlogo pri vzgoji otrok v prometu. Prometno problematiko morajo vsebovati prvi roditeljski sestanki v šolskem letu v vseh razredih.

Za vse učence naše šole je poskrbljeno, da opravljajo kolesarski izpit v petem razredu devetletke, kar je pogoj, da se lahko učenec pripelje s kolesom v šolo. To možnost izkoriščajo nekateri učenci v toplejšem obdobju šolskega leta. Vsem učencem, ki so z najbližje šolske okolice odsvetujemo, da bi prihajali v šolo s kolesi. Kolesarji morajo obvezno uporabljati varnostne čelade, ki jih med poukom spravijo v garderobah. Kolesa, s katerimi se vozijo, morajo biti brezhibno opremljena za varno vožnjo. Kolesarski pregled opravi mentor v sodelovanju s policijo vsaj enkrat letno, takrat ko učenci opravljajo kolesarski izpit.

Na višji stopnji učenci aktivno sodelujejo v pripravi na tekmovanje “Kaj veš o prometu”.