Prihod v šolo in nevarne poti

V samem naselju Laporje je varnost učencev na posameznih področjih že zagotovljena s pločniki, še večji delež cestišč pa je nezavarovanih, brez pločnikov in brez prehodov za pešce. Prav tako so samo delno urejeni pločniki v naselju Križni Vrh, kjer je zaradi velikega prometa cesta za šolarje še prav posebej nevarna. Po drugih naseljih pa pločnikov še ni. Pravzaprav večina naših šolarjev nima možnosti varnega prihoda v šolo, saj večina cest nima pločnikov, prepuščeni so bankinam, pozimi pa glavni cesti. Za učence, ki se vozijo z avtobusi je od avtobusne postaje do šole glede varnosti dobro poskrbljeno, saj tako pri prihodu, kot tudi pri odhodu vstopajo in izstopajo z avtobusa s pločnika ob šoli. Ni pa poskrbljeno za učence do prihoda na avtobusna postajališča, ker ni pločnikov. Starši so zaradi tega v nenehni skrbi za svojega otroka.

Nevarna mesta

Še posebej izpostavljena so cestna križišča in postajališča šolskega avtobusa. Zelo nevarna je tudi cesta med šolskim parkom in igriščem, kjer  starši vozijo otroke v šolo in vrtec.  Hitrost avtomobilov na tem odseku je običajno prevelika.

Slika 1:  Križišče pri odcepu za šolo, s cesto od šole proti Sl. Bistrici, brez prehoda za pešce in brez pločnika na levi strani. varnostni načrt1Slika 2: Cesta proti Križnemu Vrhu, brez  pločnika
varnostni načrt3Slika 3: Cesta proti Hošnici brez pločnika in bankin

Slika 4: Avtobusna postaja Žabljek, cesta do postaje s spodnje strani

 

Slika 5: Avtobusna postaja  na Leviču varnostni načrt8Slika 6: Avtobusna postaja – obračališče Drumlažno

Preventiva

Učenci so pri prihodu v šolo vsakodnevno vključeni v razne prometne situacije. Kot udeleženci prometa so še posebej ogroženi, zato jim pri tem pomagamo z raznimi aktivnostmi.

 

V začetku šolskega leta skupaj z občinskim svetom za preventivo v cestnem prometu in policijsko postajo načrtujemo varnostne ukrepe:

  • prisotnost policije pred šolo na prvi dan pouka,
  • obvestilo voznikom preko javnih glasil,
  • označitev šolskih poti s transparenti,
  • opremljanje učencev s svetlobnimi signali – kresničke, rutice,
  • organizacijo predavanj za učence in starše s strani policijske postaje,
  • v sklopu razrednih ur učence izobražujemo na temo varnosti v prometu.

 

Na razredni stopnji (zlasti v prvih in drugih razredih) morajo učitelji vsakodnevno opozarjati učence na pravilno in varno pot v šolo oz. vračanje domov. Učenci teh razredov v začetku šolskega leta z razredničarko obhodijo poti v šolo, v ostalih razredih pa se pogovorijo o poti v šolo ob skicah.

Na roditeljskih sestankih s prometno varnostnim načrtom seznanimo starše in jih opozorimo na njihovo vlogo pri vzgoji otrok v prometu. Prometno problematiko morajo vsebovati prvi roditeljski sestanki v šolskem letu v vseh razredih.

 

Za vse učence naše šole je poskrbljeno, da opravljajo kolesarski izpit v petem razredu devetletke, kar je pogoj, da se lahko učenec pripelje s kolesom v šolo. To možnost izkoriščajo nekateri učenci v toplejšem obdobju šolskega leta. Vsem učencem, ki so z najbližje šolske okolice odsvetujemo, da bi prihajali v šolo s kolesi. Kolesarji morajo obvezno uporabljati varnostne čelade, ki jih med poukom spravijo v garderobah. Kolesa, s katerimi se vozijo, morajo biti popolnoma opremljena. Kolesarski pregled opravi mentor v sodelovanju s policijo vsaj enkrat letno, takrat ko učenci opravljajo kolesarski izpit.

Na višji stopnji učenci aktivno sodelujejo v pripravi na tekmovanje “Kaj veš o prometu”.