PRIZNANJE BLAŽA KUMERDEJA OSNOVNI ŠOLI GUSTAVA ŠILIHA LAPORJE

 

Zavod Republike Slovenije za šolstvo vsako leto podeli največ pet priznanj Blaža Kumerdeja posameznikom, skupinam ali institucijam za odlično partnerstvo pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Priznanje Blaža Kumerdeja se podeljuje za visoke dosežke pri zahtevnem delu z mladimi, za njihovo ustvarjalnost in inovativnost, za nove rešitve s področja načrtovanja in uresničevanja kurikuluma ter za širjenje idej v vseh oblikah informiranja in izobraževanja. Priznanje za leto 2013 je dobila tudi Osnovna šola Gustava Šiliha Laporje. Na mariborskem območju so od leta 2008 tretja šola, ki je prejela to prestižno priznanje.

Šola, ki nosi ime po pedagogu Gustavu Šilihu, spada med enooddelčne šole in predstavlja središče kulturnega in športnega življenja v Laporju. Njeno poslanstvo je vzgojiti mladostnika, ki je pripravljen na nadaljnje izobraževanje kot samostojen, ustvarjalen, samozavesten, kritičen in odgovoren posameznik. Vizija »Sami ne moremo narediti veliko, s skupnimi močmi pa zmoremo več« jih usmerja k skupnim vrednotam spoštovanja in medsebojne pomoči.

OŠ Gustava Šiliha Laporje si je priznanje zaslužila predvsem zaradi inovacijskega projekta Zgodnje učenje tujega jezika nemščine za razvijanje komunikacijske kompetence pri učencih, ki na šoli pod okriljem Zavoda RS za šolstvo poteka že od leta 2006. Bistvo projekta je reorganizacija tujega jezika nemščine, ki ga ponujajo učencem od 1. razreda naprej kot učni predmet, učni jezik in socialni jezik hkrati. Novost v vzgojno-izobraževalni praksi predstavlja obogaten osnovnošolski kurikul z integriranim poučevanjem tujega jezika in vnosom večjezične in medkulturne dimenzije. Šola je projekt razvijala in vsa leta glede na evalvacije spreminjala in dograjevala ter dosegla 4. stopnjo razvoja novosti na področju šolstva, t.i. invencijo. Zaradi odličnih rezultatov, ki jih beležijo z novim načinom poučevanja, sedaj na šoli na podoben način poteka tudi poučevanje angleškega jezika.

Med inovacijskimi projekti velja omeniti tudi Klepetalnice in Knjižno mineštro, ki živita še danes. Projekt Klepetalnice predstavlja sistematičen pristop k izboljševanju kvalitete medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, s čimer se izboljšuje tudi šolska klima. Želimo, da učenci občutijo varnost, sprejetost, pripadnost in spoštovanje. S klepetalnicami se krepi njihova samopodoba in izboljšuje komunikacija, ki je še posebej pomembna pri reševanju konfliktov. V okviru projekta Knjižna mineštra aktivno in načrtno spodbujajo učence k branju leposlovja, pri čemer izstopa predvsem inovativen motivacijski pristop.

Inovacijski projekti so vplival na ostale projekte šole, med drugim na prenos dobre prakse v fleksibilni predmetnik v 2. in 3. vzgojno-izobraževalnem obdobju, na timsko načrtovanje in poučevanje dveh učiteljev v 1., 2. in 3. vzgojno-izobraževalnem obdobju, predvsem pa na vključitev šole v Comenius projekte. V projekt Comenius šolska partnerstva, ki omogočajo učencem potovanja v druge države, je šola vključena že od leta 2009. Zelo so bili veseli, ko so eno leto imeli na šoli Comenius asistentko, žal pa zaradi podeželske lege kljub uspešnim prijavam asistentov ne dobijo. Med mednarodnimi projekti je potrebno omeniti še Comenius šolo 21. stoletja, namenjeno vodstvenim delavcem, projekt Jean Monnet in Mingel EU. Zelo so ponosni, da so izbrani med enajst slovenskih šol, ki skupaj s šolami iz sedmih drugih držav Evropske unije razvijajo prakso elektronskega listovnika v okviru projekta EUfolio.

Strokovni delavci in ravnateljica so projekte in primere dobre prakse predstavljali na številnih kongresih in seminarjih na državni in mednarodni ravni, hkrati pa je šola postala hospitacijska šola za učitelje iz vse Slovenije. Prav tako učitelji sodelujejo pri nastajanju e-knjig Zavoda RS za šolstvo na področju geografije, matematike in glasbene umetnosti, slavistka pa je od lanskega leta izdala tri mladinske romane.

Na šoli so zaradi potreb usklajevanja dela strokovnih aktivov po vertikali in horizontali, ki obravnavajo številna strokovna vprašanja in pripomorejo k profesionalni rasti strokovnih delavcev, vzpostavili razvojni tim, ki se prvenstveno ukvarja s področjem šolske klime, in vzgojnega delovanja šole, ter šolsko projektno skupino Fleksi tim, ki obravnava tematiko kakovosti in diferenciacije pouka ter učencev s posebnimi potrebami. V okviru slednjega so zelo zaživele tudi medsebojne hospitacije, kjer še poseben poudarek dajejo analizi učne ure in kritičnemu prijateljevanju strokovnih delavcev.

Na različnih tekmovanjih iz znanj, športnih tekmovanjih in v raziskovalni dejavnosti dosegajo učenci z mentorji dobre rezultate tako na regijski kot državni ravni. Zaradi številnih raziskovalnih nalog se je na šoli pokazala potreba po aktivu raziskovalcev, saj se v to dejavnost vsako leto vključi vse več učencev.

Učitelji so vodje mentorske mreže šol na področju 1. in 2. vzgojno-izobraževalnega obdobja, podaljšanega bivanja, geografije, zgodovine in naravoslovja. Šola sodeluje tudi v projektnih skupinah Zavoda RS za šolstvo in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport s članstvom v medpredmetni razvojni skupini za družboslovje za fleksibilni predmetnik, v medpredmetni razvojni skupini za fleksibilni predmetnik in bralno pismenost, v razvojni predmetni skupini za geografijo in matematiko, v projektni skupini NAMARS, v projektu Posodobitev kurikularnega procesa v OŠ in gimnazijah za predmet matematika, ravnateljica pa je med drugim tudi članica državne projektne skupine za Fleksibilni predmetnik.

Kot mnoge okoliške šole tudi laporska nosi naziv Kulturna šola, saj je kulturna dejavnost zelo razvejana. Šola je namreč znana po treh pevskih zborih, dveh folklornih skupinah, lutkovni in dramski skupini, časopisu Troblja, zadnja leta pa tudi po šolskem bendu.

Na področju športa šola sodeluje na številnih tekmovanjih, še posebej pa so veseli, da so uspešno kandidirali na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za športne oddelke v 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju.

Šola pa je znana tudi po tradicionalnem novoletnem sejmu, ki v šolski park z Božičkom in pravljičnim spremstvom privabi številne obiskovalce ter precej obogati šolski sklad, in majskih srečanjih, ki v šolski park ponesejo ustvarjalno energijo z različnih področij. Tako božični sejem kot majska druženja so plod dobrega sodelovanja staršev in šole.

Pod okrilje OŠ Gustava Šiliha Laporje je leta 2009 prišel tudi Vrtec Laporje, ki vsako leto svoj program nadgrajuje z novimi obogatitvenimi dejavnostmi. Otroci se tako učijo angleščine, tedensko vzgojiteljice pripravijo posebne Ustvarjalne minutke, Bibarije, Gibalnice, otroci in starši pa so najbolj navdušeni nad Vrtcem v naravi.

Priznanje Blaža Kumerdeja predstavlja zaposlenim potrditev, da so pri svojem delu z učenci na pravi poti, hkrati pa spodbudo za iskanje novih, inovativnih pristopov na področju vzgoje in izobraževanja.