Osmošolci so prvo, devetošolci pa že drugo leto vključeni v mednarodni projekt Razvojni elektronski listovnik učenca in učitelja (EUfolio), katerega osnovni namen je razvijati sodobne strategije poučevanja in učenja ter (samo)spremljanja in (samo)vrednotenja znanj in veščin ob podpori IKT. Učenci uporabljajo Maharo kot spletno učno okolje (učni eListovnik) pri različnih predmetih. Ob tem še posebej razvijajo veščino sodelovanja in komunikacije.

Člani projektnega tima: Albina Avsec, Boža Arko, Marko Bračič, Božena Brence, Jure Cvahte, Marjetka Čas, Ines Jarh, Renata Kovačič, Tina Lešnik

    Delo v sodelovalnih skupinah      Devetošolci med delom z IKT-tehnologijo

Delo v sodelovalnih skupinah                                       Devetošolci med delom z IKT-tehnologijo

Osmošolci med delom z Maharo   Projektni tim učiteljev

 Osmošolci med delom z Maharo                                              Projektni tim učiteljev

    Ugotavljanje predznanja in načrtovanje ciljev učenja

    Ugotavljanje predznanja in načrtovanje ciljev učenja

Cilji projekta:

  • uvesti in izvajati elemente formativnega spremljanja napredka učencev v smislu doseganja učnih ciljev z ugotavljanjem predznanja in dajanjem povratne informacije;
  • spodbuditi vrstniško povratno informacijo med učenci v smislu sodelovanja in učinkovitega komuniciranja;
  • razvijati pri učencih (samo)vrednotenje in (samo)evalvacijo v smislu (samo)uravnavanja, tj. načrtovanja (oblikovanja ciljev svojega učenja), izbire strategij za dosego ciljev, izbire dejavnosti, spremljanja in vrednotenja lastnega napredka;
  • razvijati sodelovanje učiteljev in učencev v vseh fazah učnega procesa, ki jih učenec sooblikuje;
  • razvijati strategije za  dokumentiranje lastnega napredka (zbiranje dokazov za dosego ciljev)

Več o projektu lahko preberete v članku.

 

 

Razvijamo veščino sodelovanje in komunikacija  Sodelovanje in komunikacija med učenci      Soustvarjamo pouk

Razvijamo veščino              Sodelovanje in komunikacija             Soustvarjamo pouk

sodelovanje in                               med učenci

komunikacija