Ustanoviteljica Osnovne šole Gustava Šiliha Laporje je na podlagi 47. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Gustava Šiliha Laporje (Ur. l. 41/08) Občina Slovenska Bistrica.

Organi zavoda

 • Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnateljica, Margareta Voglar.
 • Pomočnica ravnateljice za vrtec je Alenka Fidler.
 • Strokovni zbor zavoda sestavljajo učiteljski in vzgojiteljski zbor, svetovalna delavka, pedagoginja, knjižničarka in računalničar.
 • Oddelčni zbor sestavljajo učitelji in vzgojitelji posameznih oddelkov.
 • Razrednik oz. vzgojitelj skrbi za delo v oddelku, analizira učne in vzgojne rezultate v oddelku ter sodeluje s starši.

Svet zavoda

Svet zavoda ima štiriletni mandat, sestavljajo pa ga trije predstavniki ustanovitelja (Janja Mlakar, Štefan Otorepec, Ksenija Vidali), trije predstavniki sveta staršev (Andrej Krošel, Leonard Polanec, Denis Toplak) in pet predstavnikov šole (Vilma Ajd, Albina Avsec, Marjetka Čas, Valentina Jurko Andreja Perkovič). Predsednica Sveta zavoda je Marjetka Čas.

Svet staršev

Svet staršev je posvetovalni organ ravnateljice, učiteljskega in vzgojiteljskega zbora. V svetu staršev ima vsak oddelek enega predstavnika. V letošnjem letu oddelke zastopajo: 1. a: Mojca Kobale Pahor, 2. a: Danijel Vuk, 3. a: Bojana Korez, 4. a: Nina Trstenjak, 5. a: Mojca Čater, 6. a: Nikolaj Onič, 7. a: Boris Jelen, 8. a: Arina Ravnjak, 9. a: Robert Sterkuš, oddelek Mehurčki: Alja Pavlic, oddelek Sončki: Živa Šorli, oddelek Lunice: Franc Hozjan, oddelek Zvezdice: Mateja Muzek. Predsednik Sveta staršev je Nikolaj Onič.

Strokovni aktivi

Na šoli delujejo naslednji strokovni aktivi:

 • Razvojni tim načrtno spremlja življenje in delo zavoda, delo evalvira, uvaja spremembe, izbira izobraževanja in pripravlja smernice razvoja zavoda. Prioritetna področja, s katerimi se ukvarja, so: klima zavoda, vzgojno delovanje šole in kvalitativna rast strokovnih delavcev. Vodja razvojnega tima je Alenka Fidler.
 • Fleksi tim skrbi za kvaliteto pouka (formativno spremljanje in preverjanje znanja učencev, medpredmetno povezovanje …) in za predstavitve dobre prakse v okviru medsebojnih hospitacij. Vodja fleksi tima je Marjetka Čas.
 • Strokovni aktiv vrtca načrtuje, organizira in evalvira aktivnosti v vrtcu, usklajuje pravila vrtca, s predstavitvijo primerov dobre prakse skrbi za kvalitativno rast vzgojiteljic, obravnava pripombe staršev ter opravlja druge strokovne naloge. Vodja strokovnega aktiva vrtca je Valentina Jurko.
 • Aktivi po horizontali (aktivi 1., 2. in 3. VIO ter podaljšanega bivanja) – njihova naloga je predvsem medpredmetno načrtovanje in usklajevanje projektov, dni dejavnosti, individualiziranih programov, učiteljskemu zboru dajejo predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe staršev, obravnava strokovnih tem ter druge naloge. Vodje aktivov so: Andreja Perkovič (1. VIO), Marjana Štern (1. in 2. VIO), Tina Lešnik (3. VIO), Barbara Čretnik (podaljšano bivanje).
 • Aktivi po vertikali so zasnovani s predmetnega in strokovnega vidika. Učitelji po vertikali usklajujejo standarde znanj po razredih, obravnavajo problematiko predmeta oz. predmetnih področij, usklajujejo merila za ocenjevanje. Vodje posameznih aktivov so nosilci posameznih predmetnih področij: Albina Avsec (slovenski jezik), Jure Cvahte (matematika), Ines Jarh (aktiv tujih jezikov), Boža Arko (naravoslovje), Marjetka Čas (družboslovje), Renata Kovačič (tehnika in tehnologija), Katja Lovrenčič (glasbena umetnost), Igor Vanček (šport), Renata Jesenek (likovna umetnost).
 • Aktiv razrednikov želi izboljšati oz. nadgraditi kvaliteto razrednikovega dela. Na timskih sestankih obravnavajo vlogo razrednika, izmenjujejo primere dobre prakse, načrtujejo roditeljske sestanke ter razpravljajo o aktualni problematiki. Vodja je Marjetka Čas.
 • Aktiv za raziskovalno delo išče primerne metode raziskovalnega dela in usklajuje kriterije za dobro raziskovalno nalogo. Posebno pozornost posvečajo uvodnemu seznanjanju učencev z raziskovalnim pristopom in težo raziskovalnega dela. Vodja je Marjetka Čas.
 • Aktiv učne pomoči (DSP in NAD) se ukvarja s tematiko, ki je povezana z učenci s posebnimi potrebami, ki imajo dodatno strokovno pomoč (DSP), učne ali druge težave ter z nadarjenimi učenci. Vodja aktiva NAD in aktiva DSP je Saša Krajnc Bek.
 • Aktiv za branje spodbuja učitelje k samoizobraževanju in izmenjavi dobre prakse. Njegova osrednja naloga je vzgoja mladih bralcev, ki bodo imeli z branjem in knjigami dovolj pozitivnih izkušenj, da bodo potrebo po branju ponotranjili in po knjigah segali tudi v prostem času zaradi notranje motivacije. Vodja aktiva je Božena Ferenčina Brence.

Šolski sklad OŠ Gustava Šiliha Laporje je namenjen pomoči socialno šibkim učencem ter financiranju dejavnosti in potreb posameznega razreda, ki niso sestavina izobraževalnega programa in se ne financirajo iz javnih sredstev, nakupu nadstandardne opreme, zviševanju standarda pouka in podobno.

Sklad za sofinanciranje obveznega programa OŠ Gustava Šiliha Laporje (dodani sklad) je namenjen sofinanciranju plačljivih dejavnosti, ki potekajo v okviru obveznega in razširjenega programa osnovnošolskega izobraževanja (dnevi dejavnosti, strokovne ekskurzije ipd.).

Člani upravnega odbora obeh skladov se volijo vsaki dve leti. Od novembra 2018 do novembra 2020 upravni odbor sestavljajo: Marjetka Čas, Alenka Fidler, Leonard Polanec, Ksenija Rebernak, Natalija Sobotič Verdnik, Marjana Štern, Margareta Voglar. Predsednik je Leonard Polanec, namestnica predsednika je Ksenija Rebernak.

Na spletni strani šole so objavljena pravila obeh skladov, vloge za dodelitev socialne pomoči ter Osnove in merila za dodeljevanje socialne pomoči iz sredstev iz Šolskega sklada OŠ Gustava Šiliha Laporje, dvakrat letno pa je objavljena tabela, iz katere je razvidno, za katere dejavnosti smo porabili sredstva iz obeh skladov.

Skupnost učencev tvorijo predstavniki posameznih oddelčnih skupnosti, od 6. do 9. razreda. Skupnost učencev ima svoj odbor in predsednika. Vsako leto poteka na šoli otroški parlament na temo, ki jo izberejo mladi parlamentarci na vseslovenskem osnovnošolskem parlamentu. Letošnja tema je Šolstvo in šolski sistem. Predsednik šolske skupnosti je Luka Urban Kitek, 9. razred, mentorica pa Marjetka Čas.

Pritožbena komisija: Svet zavoda je dne 29. 2. 2016 za obdobje štirih let (do 28. 2. 2020) imenoval pritožbeno komisijo, ki ureja pritožbe v zvezi z uresničevanjem pravic in dolžnosti otrok. Sestavlja jo deset članov, od katerih mora biti več kot polovica strokovnih delavcev šole, in sicer:

 • predstavniki šole: Boža Arko, Alenka Fidler, Ivanka Hozjan Šela, Renata Kovačič, Marjana Štern, Igor Vanček;
 • predstavnika staršev: Nina Šlamberger in ­­­­­Andrej Lukan;
 • strokovna delavca druge šole: Milena Jerman Natek, Barbara Oder (OŠ Poljčane).

V primeru pritožbe predsednik sveta imenuje izmed teh članov 5 članov, sestavljenih iz 3 predstavnikov strokovnih delavcev šole in 2 zunanjih članov (predstavnikov staršev in strokovnih delavcev druge šole), ki odločajo v posameznem primeru. Pri odločanju morajo biti prisotni vsi člani. Odloča se z večino glasov vseh članov.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Katja TRETJAK, Center za pravno pomoč d.o.o., Rimska ulica 4, 2310 Slovenska Bistrica elektronska pošta: katja@czpp.si, tel. številka: 08 2059604

Informacije o obdelavi posebnih podatkov za posameznike