Ustanoviteljica Osnovne šole Gustava Šiliha Laporje je na podlagi 47. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Gustava Šiliha Laporje (Ur. l. 41/08) Občina Slovenska Bistrica.

Organi zavoda

 • Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnateljica, Margareta Voglar. 
 • Pomočnica ravnateljice za vrtec je mag. Alenka Fidler.
 • Strokovni zbor zavoda sestavljajo učiteljski in vzgojiteljski zbor, svetovalna delavka, pedagoginja, knjižničarka in računalničar.
 • Oddelčni zbor sestavljajo učitelji in vzgojitelji posameznih oddelkov.
 • Razrednik in vzgojitelj skrbi za delo v oddelku, analizira učne in vzgojne rezultate v oddelku ter sodeluje s starši.

Svet zavoda

Svet zavoda ima štiriletni mandat, sestavljajo pa ga trije predstavniki ustanovitelja (Janja Mlakar, Štefan Otorepec, Ksenija Vidali), trije predstavniki sveta staršev (Andrej Krošel, Leonard Polanec, Denis Toplak) in pet predstavnikov šole (Vilma Ajd, Albina Avsec, Marjetka Čas, Ines Domadenik in Andreja Perkovič). Predsednica Sveta zavoda je Marjetka Čas.

Svet staršev

Svet staršev je posvetovalni organ ravnateljice, učiteljskega in vzgojiteljskega zbora. V svetu staršev ima vsak oddelek enega predstavnika. V letošnjem letu oddelke zastopajo: 1. a: Vesna Sagadin, 2. a: Denis Toplak, 3. a: Monika močnik, 4. a: Živa Šorli, 5. a: Danijel Vuk,  6. a: Valentina Košič, 7. a: Nina Šlamberger, 8. a: Doroteja Mlaker Krošel, 9. a: Marjeta Ramovš, oddelek Mehurčki: Maja Šela, oddelek Sončki: Nastja Leskovar, oddelek Mavrice: Larisa Kovač, oddelek Lunice: Anja Lah, oddelek Zvezdice: Laura Čelan.

Strokovni aktivi

Na šoli delujejo naslednji strokovni aktivi:

 • Aktivi po horizontali (aktivi 1., 2. in 3. VIO ter podaljšanega bivanja) – njihova naloga je predvsem medpredmetno načrtovanje in usklajevanje projektov, dni dejavnosti, individualiziranih programov, učiteljskemu zboru dajejo predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe staršev, obravnava strokovnih tem ter druge naloge. Vodje aktivov so: Andreja Perkovič (1. VIO), Špela Štefanič (1. in 2. VIO), Renata Kovačič (3. VIO), Renata Jesenek (podaljšano bivanje).
 • Aktivi po vertikali so zasnovani s predmetnega in strokovnega vidika. Učitelji po vertikali usklajujejo standarde znanj po razredih, obravnavajo problematiko predmeta oz. predmetnih področij, usklajujejo merila za ocenjevanje. Vodje posameznih aktivov so nosilci posameznih predmetnih področij: Albina Avsec (slovenski jezik), Jure Cvahte (matematika), Tina Lešnik (tuji jeziki), Barbara Čretnik (naravoslovje), Marjetka Čas (družboslovje), Renata Kovačič (tehnika in tehnologija), Katja Lovrenčič (glasbena umetnost), Gregor Vegan (šport), Renata Jesenek (likovna umetnost).
 • Strokovni aktiv vrtca načrtuje, organizira in evalvira aktivnosti v vrtcu, usklajuje pravila vrtca, s predstavitvijo primerov dobre prakse skrbi za kvalitativno rast vzgojiteljic, obravnava pripombe staršev ter opravlja druge strokovne naloge. Vodja strokovnega aktiva vrtca je Ines Domadenik.
 • Razvojni tim načrtno spremlja življenje in delo zavoda, delo evalvira, uvaja spremembe, izbira izobraževanja in pripravlja smernice razvoja zavoda. Prioritetna področja, s katerimi se ukvarja, so: klima zavoda, vzgojno delovanje šole in kvalitativna rast strokovnih delavcev. Vodja razvojnega tima je Alenka Fidler.
 • Fleksi tim skrbi za kvaliteto pouka (formativno spremljanje in preverjanje znanja učencev, medpredmetno povezovanje …) in za predstavitve dobre prakse v okviru medsebojnih hospitacij. Vodja fleksi tima je Marjetka Čas.
 • Aktiv razrednikov želi izboljšati oz. nadgraditi kvaliteto razrednikovega dela. Na timskih sestankih obravnavajo vlogo razrednika, izmenjujejo primere dobre prakse, načrtujejo roditeljske sestanke ter razpravljajo o aktualni problematiki. Vodja je Marjetka Čas.
 • Aktiv za raziskovalno delo išče primerne metode raziskovalnega dela in usklajuje kriterije za dobro raziskovalno nalogo. Posebno pozornost posvečajo uvodnemu seznanjanju učencev z raziskovalnim pristopom in težo raziskovalnega dela. Vodja je Marjetka Čas.
 • Aktiv učne pomoči (DSP in NAD) se ukvarja s tematiko, ki je povezana z učenci s posebnimi potrebami, ki imajo dodatno strokovno pomoč (DSP), učne ali druge težave ter z nadarjenimi učenci. Vodja aktiva DSP je Saša Krajnc Bek, vodja aktiva NAD je Lea Štante.
 • Aktiv za branje spodbuja učitelje k samoizobraževanju in izmenjavi dobre prakse. Njegova osrednja naloga je vzgoja mladih bralcev, ki bodo imeli z branjem in knjigami dovolj pozitivnih izkušenj, da bodo potrebo po branju ponotranjili in po knjigah segali tudi v prostem času zaradi notranje motivacije. Vodja aktiva je Božena Ferenčina Brence.
 • AST STEM aktiv v okviru mednarodnega projekta razvija in uvaja sodobne pristope poučevanja na področju naravoslovja, tehnologije in matematike. Poučevanje temelji na spodbujanju razvoja prečnih veščin in vrednotenju le-teh s pomočjo IKT tehnologije. Vodja aktiva je Barbara Čretnik.

Šolski sklad OŠ Gustava Šiliha Laporje je namenjen pomoči socialno šibkim učencem ter financiranju dejavnosti in potreb posameznega razreda, ki niso sestavina izobraževalnega programa in se ne financirajo iz javnih sredstev, nakupu nadstandardne opreme, zviševanju standarda pouka in podobno.

Sklad za sofinanciranje obveznega programa OŠ Gustava Šiliha Laporje (dodani sklad) je namenjen sofinanciranju plačljivih dejavnosti, ki potekajo v okviru obveznega in razširjenega programa osnovnošolskega izobraževanja (dnevi dejavnosti, strokovne ekskurzije ipd.).

Člani upravnega odbora obeh skladov vsako šolsko leto. V šolskem letu 2021-2022 upravni odbor sestavljajo: Marjetka Čas, Alenka Fidler, Valentina Košič, Vesna Sagadin, Marjana Štern, Denis Toplak, Margareta Voglar. Predsednica je Valentina Košič.

Na spletni strani šole so objavljena pravila obeh skladov, vloge za dodelitev socialne pomoči ter Osnove in merila za dodeljevanje socialne pomoči iz sredstev iz Šolskega sklada OŠ Gustava Šiliha Laporje, dvakrat letno pa je objavljena tabela, iz katere je razvidno, za katere dejavnosti smo porabili sredstva iz obeh skladov.

Skupnost učencev

Predstavniki iz posameznih oddelčnih skupnosti, od 6. do 9. razreda, se združujejo v šolsko skupnost, ki ima svoj odbor in predsednika. Vsako leto poteka na šoli otroški parlament na temo, ki jo izberejo mladi parlamentarci na vseslovenskem osnovnošolskem parlamentu. Letošnja tema je Moja poklicna prihodnost. Predsednica šolske skupnosti je Žana Dorič, mentorica pa Marjetka Čas.

Pritožbena komisija

Svet zavoda za obdobje štirih let imenuje pritožbeno komisijo, ki ureja pritožbe v zvezi z uresničevanjem pravic in dolžnosti otrok. Sestavlja jo deset članov, od katerih mora biti več kot polovica strokovnih delavcev šole, in sicer:

 • predstavniki šole: Alenka Fidler, Renata Kovačič, Marjana Štern, Špela Štefanič, Saša Krajnc Bek, Barbara Čretnik
 • predstavnika staršev: Mateja Muzek, Danijel Vuk;
 • strokovna delavca druge šole: Leonida Golob in Tanja Juhart (OŠ Poljčane).

V primeru pritožbe predsednik sveta imenuje izmed teh članov 5 članov, sestavljenih iz 3 predstavnikov strokovnih delavcev šole in 2 zunanjih članov (predstavnikov staršev in strokovnih delavcev druge šole), ki odločajo v posameznem primeru. Pri odločanju morajo biti prisotni vsi člani. Odloča se z večino glasov vseh članov.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Katja TRETJAK, Center za pravno pomoč d.o.o., Mariborska cesta 69, 3000 Celje, elektronska pošta: katja@czpp.si, tel. številka: 059 340 912

Informacije o obdelavi posebnih podatkov za posameznike