STOPALko

Cilji podaktivnosti:

  • Razvijati gibalno učinkovitost (telesni razvoj, razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti) učencev.
  • Usvajanje temeljnih gibalnih spretnosti in športnih znanj, ki omogočajo varno in odgovorno sodelovanje v različnih športnih dejavnostih.
  • Oblikovanje stališč, navad in načinov ravnanja ter prijetno doživljanje športa s strani učencev.
  • Uriti učence v timskem delu.

Množični tek:

Obiskala nas je Mini Planica:

Zaživela je prva športna pot: